NSHL

Pie Chart

Progress Bar

Development 90%
Design 80%
Marketing 70%

Development

Design

Marketing

Round Chart

Line Chart